Stypendium Wójta Gminy Purda

8 czerwca 2021, k.mikolajczyk

W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Purda” przyznawane jest stypendium Wójta Gminy Purda. Jest to forma pomocy skierowana do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. Stypendium przyznawane jest na okres sześciu miesięcy w wysokości 130,00 zł na miesiąc. Stypendia będą przyznawane w następujących kategoriach: naukowe, artystyczne, sportowe.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Purda. W danym roku budżetowym przyznaje się maksymalnie 60 stypendiów (naukowych – 46, sportowych – 10, artystycznych – 4 ). O przyznaniu stypendium decydują najlepsze wyniki osiągnięte spośród zgłoszonych uczniów.

Formy stypendiów:

Stypendium naukowe uzyskane na koniec roku szkolnego, potwierdzone wysoką średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 – w szkole podstawowej w klasach IV-VI; 5,00 – w szkole podstawowej w klasach VII-VIII; potwierdzone osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych i konkursach: na szczeblu wojewódzkim (status laureata), na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem z niższego szczebla (za uczestnictwo).

Stypendium artystyczne – dla uczestników festiwali artystycznych, którzy zajęli co najmniej 3 miejsce na szczeblu nie niższym niż wojewódzki.

Stypendium sportowe za osiągnięcia w zawodach na szczeblu wojewódzkim (za zajęcie co najmniej 3 miejsca), na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem ze szczebla niższego (za uczestnictwo)

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, kierownik artystyczny, prezes, trener klubu sportowego, do którego należy uczeń lub rodzic ucznia/opiekun prawny. Wniosek podzielony jest na trzy tabele: A, B i C. Tabelę A wypełni rodzic- są to dane o uczniu. Tabelę B wypełnia szkoła – dane o szkole i średniej ocen. Tabelę C wypełnia rodzic, dyrektor, kierownik artystyczny, trener- dotyczy osiągnięć ucznia.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Purdzie w terminie do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Zostaną one rozpatrzone do 14 września danego roku. Do wniosku należy dołączyć opis osiągnięć ucznia, kopie dyplomów, wyróżnień i opinii.
W przypadku stypendium naukowego, dyrektor szkoły poświadcza średnią ocen zdobytej przez ucznia na wniosku.


Załączniki:


Źródło: https://www.purda.pl/cms/23339/lokalny_program_wspierania_szczegolnie_uzdolnionych_uczniow_z_te


Powiązane artykuły

Kondolencje

16 kwietnia 2024

Czytaj...
KLUB POMAGANIA I NIEMARNOWANIA

4 kwietnia 2024

Czytaj...
Skip to content